Med Treddy kan du skicka alla varor som uppfyller våra villkor och är innanför storleksbegränsningarna.


1. Varor som inte får skickas

 • Varor med flytande innehåll/vätskor

 • Temperaturkänsliga varor (värme/kyla)

 • Livsmedel

 • Läkemedel

 • Narkotika och droger

 • Alkohol

 • Tobaksprodukter

 • Levande växter

 • Levande eller döda djur

 • Lik/likdelar och urnor eller liknande med aska

 • Däck

 • Kontanter, värdepapper eller liknande

 • Licenspliktiga skjutvapen, luftvapen och kopior eller replikor av dessa vapen, oavsett tillverkningsår. Ej heller vapendelar eller ammunition

 • Farligt gods/farligt avfall, samtliga ADR-klasser (ej heller i begränsad mängd)

 • Varor som omfattas av exportrestriktioner


2. Storleksbegräsningar och villkor för paket

 • Maxvikt/kolli: 20 kg.

 • Endast ett kolli per sändning.

 • Maxlängd/kolli: 1,8 m. Kollits längd + omkrets får högst vara 3,0 m.

 • Höjden på kollit får inte understiga 20 mm.

 • Maxvolym/kolli: 0,214 m3.

 • För kollin vars längd överskrider 1,4 m tillkommer hanteringsavgift för långt paket.

 • För kollin/sändningar som överstiger ovan angivna maximala mått- och viktgränser utgår en tilläggsavgift.

 • Transportetiketten ska i sin helhet rymmas på kollits ovansida.

 • Transportören är inte skyldig att distribuera gods som överskrider ovan angivna - begränsningar. Transportören förbehåller sig därför rätten att hantera sådant gods på annat sätt än som framgår av dessa allmänna villkor.

 • Frakt beräknas efter den fraktdragande vikten, d.v.s. den högsta av den verkliga vikten eller den volymberäknade vikten. Volymberäkning: Den volymberäknade vikten beräknas genom att kollits totala volym uttryckt i kubikmeter multipliceras med 280 kg.

 • Avisering av försändelse kan ske via SMS, e-post eller brev.

 • Påminnelseavisering sker sju (7) dagar efter ankomst till paketombudet.Vill du veta mer? Våra fraktvillkor hittar du här